Hạn chế của pháp luật Việt Nam về qui định giao dịch có các yếu tố nước ngoài. Hạn chế về đối tượng mua nhà là một trong các nguyên nhân khác làm thị trường bất động sản kém phát triển

Cần phải nói thêm về mặt lí luận của đảng và nhà nước ta. Khác với các chế độ khác pháp luật nhà nước ta qui định, đất đai thuộc sở hữu tòan dân và nhà nứơc là người đại diện quản lí. Nhà nươc cho thuê đất, giao đất thu tiền sử dụng đất, hoặc không thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng. Người đựơc nhà nước cho thuê đất, giao đất có quyền trực tiếp khai thác , sử dụng đúng mục đích nhà nước giao. Tuy nhiên về các quyền người đựơc giao đất, cho thuê đất không phải là quyền sở hữu tuyệt đối. Trong khi vê bản chất thị trường bất động sản là thị trường mua bán các quyền năng và lợi ích có được từ bất động sản. về thị trường đất đai thực chất là thị trường quỳên sử dụng đất, chứ không phải là thị trường mua bán quyền sở hữu đất đai. Nhà nước ta đã buông lỏng quản lí trong một thời gian dài. Nhà nước là chủ sở hữu tức là hình thức sở hữu nhà nước của chế độ sở hữu tòan dân. Đặc điểm của nứơc ta khi thiết lập hợp tác xã nông nghiệp ở miền bắc( năm 1954) và các tập đòan sản xuất nông nghiệp ở miền nam ( năm 1975), đất đai là của tập thể nhưng chế độ sở hữu tập thể ở nước ta lại không rõ ràng về mặt pháp lí mà biểu hiện cụ rõ nhất là sự chiếm dụng của chung làm của riêng là hết sức rõ ràng mặc dầu không cần biết là thuộc chế độ sở hữu nào (thực ra cũng không có những qui định pháp lí nào về các hình thức sở hữu). Nhận thức về quản lí nói chung và về qủan lí đất đai nói riêng là rất yếu kém. Có thể nói ảnh hưởng của chế độ công hữu hóa một cách duy ý chí do hiểu biết hạn chế đã làm cho đất đai trở nên vô giá theo nghĩa xấu tứclà chẳng có giá trị già cả. Khi tham gia thị trường bất động sản ta có thể bắt gặp nhiều loại bất động sản khác nhau. Người mua trên thị trường mua bất động sản có sự kiểm tra, đăng kí của cơ quan có trách nhiệm nào hay không? Hàng hóa bất động sản sản xuất ra đựơc rao bán không được kiểm tra chất lượng. Trong khi người tiêu dùng nhất là người mua phục vụ đời sống không đủ khả năng kiểm tra bất động sản.